Bấm vào đây để xem hướng dẫn sử dụng Thống kê tần suất kiểu ô hướng dẫn xem thống kê tần suất lô kiểu ô của kết quả xổ số miền Bắc
Bảng thống kê loto này giúp bạn theo dõi được tần suất xuất hiện của các cặp số loto một cách chi tiết nhất. Dựa trên các thông kê đó bạn có thể thống kê cặp số nào sắp ra và ra trong khoảng nào?.
Để xem thống kê trong giai đoạn nào bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày sao cho khoảng cách ngày giữa chúng không quá giới hạn ngày được xem, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy
Xem theo chiều dọc      Xem theo chiều ngang 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Hiện tại bạn đang tra cứu 100 lần mở thưởng. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay.
Chỉ có VIP được tra cứu tối đa 100 lần mở thưởng. Khách thường tra cứu được tối đa 20 lần
Ngày\Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
2023-09-24   1 1     2                 1   1 1   1                 2   1     1           1 1       1             1               1 1           1 1       1         1   1           1     1 1                     1
2023-09-23                     1       1               1   1     1   1   1 1   1           1 1 1               1     2                                   1       2     1   1               3       2       1 1    
2023-09-22 1     1       2     1       1 1           1         1         1       1           1               2 1   1                     1       1   1           1         2     2 1           1             1    
2023-09-21       1 1                         1     1 1       1   1 1                         1         1 1       1     1       1         2 1   2                           3                 1   1 1   2          
2023-09-20   1   1       2 1   1 1   1 1 1     1       1 1           1 1 1   1 2   1     1                                                 1     1               1                     1         1   1            
2023-09-19                         2     1     1             1     1   1               1   1 1 2                   1     1 1           1     1 1         1 1           1   1 1       1                 1 1     1  
2023-09-18         1   1 1                   1   1       2     1         1           1 1       2   1       1       1   1             1     1   1 1         1       1                     1         1         1 1  
2023-09-17           1 1                   1     1         1 1           1   1 1 1           1               1 1     1                 1   1 1 3           1     1               1   1               1       1 1  
2023-09-16 1             1           1 1     1             1           1                   1                     1   1 1         1                   1 1       1           1   1 1   1       2       1 1 1   1 1 1
2023-09-15 1   2         1           1 1           1                     1   1           1   1 1                     1               1   1     1   1       2     1   1         1               1   1 1       1   1
2023-09-14   1   1   1       1 1                       1 1 1                 1 1 1     1                           1   1   1 2                     1   1           1       1 1   1           1   1 1       1      
2023-09-13         1 1 1         1       1           1           1             1           1   1     1 1     2 2                 1     2       1           1       1       1 1                 1   1         1    
2023-09-12       1             1           1             2 1   1 1       1 2         1   2                         1   2     1 1         1 1           1   1           1   1                           1     1    
2023-09-11 1   1   1         2     1                     2                       1 1       1 1                     1       1   1       1           2 1         1 1       1   1           1           1 1       1  
2023-09-10 1   2   1       1   1       2         1 1   1       1   1 1     1     1         3                                               1   2   1 1           1                               1   1            
2023-09-09                 1   1 1   1 1                       1   1 1                     1           1     1   3 1                                 3       1         1 1   1             1     1   1   1       1
2023-09-08               1         1 1   1   1     1 1   1   1               1           1 1                     1       1                                   1   1 1           1 1       1     1 1     3     1   1
2023-09-07       1           2     2   1         2                           1         1         1     1   2 1 1           1 1   1     1 1           1               1 1                                 1   1 1  
2023-09-06   1     1 1                     1 1             3 1         1   1                           2   1                     1   1               2         1   1   1     1     1   1     1       1   1        
2023-09-05             1     1     1   1               1   1                           1       1 1 1   1     2 1 1       1                       1         2       1                   1           1 1     2 2    
2023-09-04               1 1     3       1             1 1 1 1     1       1       1             1     1       1     1   1 1       1   1 1                     1             1       1 1       1                  
2023-09-03 1             1 1   2 1   1             2 2             1       1 1 1   1             1             1               1         1 1 1                 1               1       1           1         1    
2023-09-02 1             1   1         1   1               1 1               1   1 1           1           1           1                                           1     1 1         1 2   1     2 1     1 1 2    
2023-09-01                 1 1 1               1     1   1     1 1       1         1 1           2             1       2         1                 1         2           2         1     2         1             1
2023-08-31         1 1           1                             1     1         1         2 2         1 1   1     2 1   1 1             2       2                           1 1             1       1 1            
2023-08-30 1   1 1           1   1       1                 1   1 1 1                 1   1   1                   1 1       2                       1     2 1   1               1   1                 1     1 1    
2023-08-29           1                       1       1 1   1   3 1     2                   1                                         1 1       1         1 1 1     1 1 1     2         2 1             1          
2023-08-28 1     2     1   1     1 2 1 2                               1                         1   2           1                         1 1   1   1 1     1   1       1           1     1       1              
2023-08-27       1 1           2 1                               1   1             1               2   1   1   1 1                   1 1           1   1       1 1       1   1   1 1       1 1                 1  
2023-08-26             1 1             1 1     1 1     1                       1   1           1   1                           1 1     1     1         1   1     1 1       1   1     1   1       1         1 2    
2023-08-25       1         1 1 1 2                 1   1 1             1             1           1         1 1   1 1               1                       1   1           1   1   2 1   1             1   1      
2023-08-24 1       1         1           1 1 1 1                                           1       1     1   1 1 1 1         1 1   1         1 2 1 1   2     1                                       1     1      
2023-08-23 2                           1     1 1     1     1           1 1     1     1                       1 1     1       1 1       1 1         1 1   2 1             1 1             1             1          
2023-08-22             1             1   2                     1     1   1 2         1     1     1                       2           1 1           1       1 1           1     1 1     1   1 1               1   1
2023-08-21 1   2 1           1           1     1 1   1                 1   1             1 1                       1     1   2         1                 1         1   2       1 1           1               1 1  
2023-08-20 1                 1     1   1 1         1                   2   1 1                       1 1     1               1 1     1                   1       1       1 1         1         1     1   1 1   1 1
2023-08-19           1           1       1                 1       1   1 1   1 1   2 1   1       1   1           1                     1             1 1 1   1     1                   1 1 1         1           1
2023-08-18         1 1               1       1 1   1                 1             1             1       1               1     1 2     1     3     1                           1   1 1 1 1   1   1               1
2023-08-17                   1     1     2         1             1     2         1               1       1 1         2       1                   1     1     1       1     1     1 2   1         1             2  
2023-08-16   1             1       1         2   1                 1                 1 1 1 1               1     1   1   1       2           1     1       1 1 1       1 1                         1         1 1  
2023-08-15 1 1 1   1   1   2                 1         1       1                 1                   2                 1   1     1   1 1         1 1             1   1 1                   1   1             1   1
2023-08-14   1 1 1   1     1     1   1     1   1 1 1   1     1       1     1           1                     1         1           1     1         1         1         1   1                 1       1   1        
2023-08-13   1       1     1               1           1 1   1 1   2 1 1       1   1     1     1   1   2   2             1                             1         2       1               1                        
2023-08-12         1                     1           1     2     1   1   1 2     1   1           1         1     1 1                       1 1   1         1 1             1   1   1   1 1       1                
2023-08-11         1       1             1   1                   1   1   2       1 1         1   1   1 1         1         1         1 2         1                   1 1   1     1 1                     1       1
2023-08-10 1 2 1 1     1 1   1 1   1                     1       1         1                         1     1   1                       2         1       1       1       2 1                       1     1       1
2023-08-09 1               2   1     2     1     1                     1           2             1     1 1                 1 1   1   2                 1       1         1         2         1   1   1            
2023-08-08                             2 1       1           1                             1     2       1             1     1                 2 1     1 1     1   1 1 2   1       1   1 1                 1 1    
2023-08-07         1     1             1 1 1   1       1       1 1     1       1     1       2 1       1                         1       1       2         1   1     1   1             1 1                 1      
2023-08-06         1                               1   1 1         1       2         1 1     1 1         1     1     1   1 2 1         1     1                   1   1           1         2 1         1          
2023-08-05       2       1     2                             1       1     2 1   1               2       1 1     1 1     1     1   1             1               1               1           1         2     1    
2023-08-04     1       1                         1   1       1   1   1             1 1 1           1 1   2                 1         1 2       1           1 1       1   1     1       2   1                      
2023-08-03     2           1                 2         1               1               1                         1   2       1         2   1     1 1 1     2 1 1               1         1 1       1       1      
2023-08-02     1     3     2   1   1           2 1                                   1           1     1           1     1       1                     1                   4           1       1       1       1 1
2023-08-01         1     1   2                     1 1       1     1   1 1       1 1 1     1           1       1 1                   1           1       1 1   1                     1       1 1         1 1      
2023-07-31   1 2       1                 1           1                   1         1 1   1   1                     1               1 2       1   1       1         1 1           1           1 2       1   2      
2023-07-30                   2   1   1                   1     1 1 1     1   1   2   1       2   1     1     1     1   1                             1     1     1           1         1     1         1          
2023-07-29 1     1                                         2             1                 1         1 1   1       1     1 1   1 1 2 1   1                             1   1     1   1     1     1 1       1   1  
2023-07-28                         1     1     1       1       1 1 1           2       1 1         1 1     1               1               1     1 1           1 1     1 1     1 1 1     1           1            
2023-07-27       1         2   1       1             1 3     1 1   1 1         1         1 1   1 1       2                   1                 1   1     1               1